Warning: Undefined array key "WP_Widget_Recent_Comments" in /home/watdonsaiac/public_html/wp-content/themes/watdonsai.ac.th/includes/core/config-functions.php on line 341
อินเตอร์เน็ต โครงข่ายที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีการเข้าถึงและเชื่อมต่อมากมาย
head-watdonsai-min
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 8:06 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
หน้าหลัก » นานาสาระ » อินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต

อัพเดทวันที่ 18 พฤศจิกายน 2020

อินเตอร์เน็ต

 

อินเตอร์เน็ต

 

อินเตอร์เน็ตคือ โครงข่ายที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เชื่อมโยงโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network  ) ของทั้งโลกที่ทำงานด้วยชุดอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol Suite) เรียกอีกแบบว่า Network

of Network เพื่อให้ทั้งโลกติดต่อสื่อสารกันด้วยงานทุกอย่างที่มนุษย์จำเป็นในการติดต่อกันทั้งด้วยเสียง, ภาพและภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ, บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network), การล่งไฟล์ (File Transfer) , กา

รดูเวิล์ดไวด์เวป (World Wide Web) ทาง URL (Universal Resource Locator), Web Browser หรือค้นหาจาก Search Engine อย่างกูเกิ้ล (Google), การส่งอิเลคทรอนิคส์เมล์ (Electronic Mail), การโทรศัพท์ผ่าน

อินเตอร์เน็ต (Internet Telephony) รวมถึงการแชร์ไฟล์  (File Sharing) อินเตอร์เน็ตให้บริการแก่บุคคล, สาธารณะ, สถาบัน, ธุรกิจ, รัฐ ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงทั่วทั้งโลก ผ่านโครงข่ายอิเลคทรอนิคส์ ทั้งโครงข่ายออฟ

ติค (Optical Network) และโครงข่ายไร้สาย (Wireless Network) โดยใช้บริการของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) และผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์

 

จุดเริ่มต้น  

จุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ตมาจากการพัฒนาเทคนิคการสลับสัญญาณแบบแพ็คเก็ต (Packet Switching) และการวิจัยของ Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ

(United State Department of Defense) ช่วงปี 1960 โครงข่าย ARPANET เกิดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานทางการทหารและพัฒนามาเป็นโครงข่ายอินเตอร์เน็ตในเวลาต่อมาในต้นทศวรรษ 1990 โดยใช้ชุดโปรโตคอล

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เป็นมาตรฐานในการติดต่อกัน เกิดผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) ในเวลาต่อมา เครื่องเครื่องสำหรับการพัฒนาเวปเรียกว่า

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) และ Hypertext Markup Language (HTML)

 

ตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมาอินเทอร์เน็ตมีผลกระทบอย่างมากต่อวัฒนธรรมและการค้า รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการสื่อสารแบบที่เกิดทันที ทางอีเมล์, การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (Instant Messaging), โทรศัพท์ (Voice

over Internet Protocol หรือ VoIP), การสนทนาทางวิดีโอแบบโต้ตอบสองทาง (Two-way Interactive Video Calls) , Streaming Video และเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) ด้วยฟอรัมการสนทนา (Discussion

Forum), บล็อก (Blog) บริการเครือข่ายสังคมนาที (Social Networking Services) และไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ (Online Shopping Sites) ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจะถูกส่งด้วยความเร็วที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ผ่านเครือข่ายใยแก้ว

นำแสงที่ทำงานที่ระดับจิกะบิตต่อวินาที (Gbit/s) หรือมากกว่า อินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงสนับสนุนจากข้อมูลและความรู้ออนไลน์,การค้า,ความบันเทิงและบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จำนวนมาก

ขึ้นเรื่อยๆ  ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 มีการประมาณการว่าปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะเพิ่มขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในขณะที่จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีอยู่ระหว่าง 20% ถึง 50% การเติบโตนี้มัก

เกิดจากการขาดการ  บริหารที่ส่วนกลางซึ่งทำให้เครือข่ายเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ รวมทั้งลักษณะที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ (Non-proprietary) ของโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่งเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกันของ

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ (Vendors) และป้องกันไม่ให้บริษัทใดบริษัท หนึ่งควบคุมเครือข่ายมากเกินไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2011 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยประมาณคือ 2.095 พันล้านคน (30.2% ของประชากรโลก) จากปี 1993

ที่ในอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลเพียง 1% ที่เป็นการสื่อสารสองทาง ภายในปี 2000 ตัวเลขนี้เติบโตขึ้นเป็น 51% และในปี 2550 มากกว่า 97% ของข้อมูลโทรคมนาคมทั้งหมดถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ต 

 

บรรดาสื่อแบบเดิมส่วนใหญ่ทั้งโทรศัพท์, วิทยุ, โทรทัศน์, ไปรษณีย์, หนังสือพิมพ์ ถูกเปลี่ยนรูปแบบหรือแม้กระทั่งถูกอินเทอร์เน็ตละทิ้งไป ทำให้เกิดบริการใหม่ ๆ เช่น อีเมล์ (Email), โทรศัพท์อินเทอร์เน็ต (Internet

Telephony), โทรทัศน์อินเทอร์เน็ต (Internet Television), เพลงออนไลน์ (Online Music), หนังสือพิมพ์ดิจิตอล (Digital Newspapers) และเว็บไซต์สตรีมมิ่งวิดีโอ (Video Streaming Websites) หนังสือพิมพ์,

หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ กำลังปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีเว็บไซต์หรือเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ บล็อก (Blog), Web Feeds และผู้รวบรวมข่าวสารออนไลน์ (Online News Aggregators) อินเทอร์เน็ตได้ทำให้เกิดการโต้ตอบ

ส่วนบุคคลรูปแบบใหม่ผ่าน Instant messaging, Internet Forums, และบริการเครือข่ายสังคม (Social Networking Services) การช้อปปิ้งออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมากสำหรับผู้ค้าปลีกรายใหญ่, ธุรกิจขนาดเล็กและผู้

ประกอบการ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถขยายตัวเองเพื่อรองรับตลาดที่ใหญ่ขึ้นหรือแม้แต่เปลี่ยนเป็นขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ทั้งหมด บริการแบบธุรกิจกับธุรกิจ (Business-to-Business)

และบริการการเงินบนอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมทั้งหมด เนื่องจากอินเตอร์เน็ตเป็นสาธารณะจึงมีจุดอ่อนในครึ่องความปลอดภัย องค์กรที่มีการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล

สูง เช่นสถาบันการเงิน, การทหาร, หน่วยงานด้านความมั่นคง จึงต้องมีการสร้างโครงข่ายเสมือนที่เป็นส่วนตัว (Virtual Private Network) ของตนเองขึ้นมาและใช้งานบนอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง

อินเทอร์เน็ตไม่มีการกำกับดูแลแบบรวมศูนย์ในการนำเทคโนโลยีหรือนโยบายการเข้าถึงและการใช้งาน เครือข่ายแต่ละแห่งกำหนดนโยบายของตนเอง ส่วนสำคัญหลักสองส่วนของอินเทอร์เน็ต คือ Address ของ

อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP Address) และระบบชื่อโดเมน (DNS) ถูกกำกับโดยองค์กรผู้ดูแล Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) การสนับสนุนด้านเทคนิคและการกำหนดมาตรฐาน

ของโปรโตคอลหลักเป็นกิจกรรมของ Internet Engineering Task Force (IETF) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของระหว่างประเทศในแบบที่ทุกคนสามารถเชื่อมโยงด้วยโดยการมีส่วนร่วมของความเชี่ยวชาญด้าน

เทคนิค รวมทั้งการพัฒนาไอพีแอดเดรสส์ (IP Address) เพื่ออ้างอิงที่อยู่ในอินเตอร์เน็ตทั้งไอพีเวอร์ชั่น 4 (IPv4) และไอพีเวอร์ชั่น 6 (IPv6) 

Regional Internet registries (RIR) ก่อตั้งขึ้นสำหรับแต่ละภูมิภาคของโลก สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รับผิดชอบโดย Asia-Pacific Network Information Center (APNIC) ซึ่งทำหน้าที่กำหนดบล็อกที่อยู่ IP

และพารามิเตอร์อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ให้กับการลงทะเบียนในพื้นที่ เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจากกลุ่มของ IP Address ที่กำหนดไว้ให้สำหรับแต่ละภูมิภาค

Internet Society (ISOC) ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดยมีภารกิจในการ “รับรองการพัฒนาวิวัฒนาการและการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเปิดกว้างเพื่อประโยชน์ของคนทุกคนทั่วโลก” สมาชิก ISOC ประกอบด้วยบุคคล, บริษัท, องค์กรรัฐบาล และมหาวิทยาลัย

ในเดือนพฤศจิกายน 2006 อินเทอร์เน็ตได้ถูกจัดให้รวมอยู่ในรายการสิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่เจ็ดประการของ USA Today  

ในประเทศไทยเราเริ่มเอานำอินเตอร์เน็ตมาใช้งานในระยะแรกประมาณช่วงปี พ.ศ.2530 โดยเรื่มต้นใช้ในแวดวงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และนำอินเตอร์เน็ตในยุคแรกๆ มาใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและการ

ค้นหาข้อมูล ประเทศไทยมีการเติบโตของการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงมาก ปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตกว่า 50 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นการใช้อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คมากที่สุด เช่น

Facebook, Line และอินสตาแกรม รองลงมาคือการแชต การดูวิดีโอ การฟังเพลงและการเล่นเกมส์ การใช้งานออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

ในบทความนี้ผมได้กล่าวถึงความหมายและความเป็นมาของอินเตอร์เน็ตรวมถึงหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานทางด้านเทคนิคให้แก่อินเตอร์เน็ตและการนำอินเตอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ใน

บทความต่อไปผมจะลงลึกไปถึงโครงสร้างของเครือข่าย, เทคโนโลยีวิธีการเข้าถึง (Access Technologies) และชุดโปรโตคอล (Protocol Suite) รวมทั้งเจาะลึกในรายละเอียดของการใช้บริการต่างๆ ครับ

 

นานาสาระ ล่าสุด
df

รักษาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)

อัพเดทล่าสุด

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/watdonsaiac/public_html/wp-content/themes/watdonsai.ac.th/includes/core/config-functions.php on line 14
บาคาร่า แทงบาคาร่าออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ เว็บพนันufabet สมัครเว็บพนัน

บาคาร่า แทงบาคาร่าออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ เว็บพนันufabet สมัครเว็บพนัน


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/watdonsaiac/public_html/wp-content/themes/watdonsai.ac.th/includes/core/config-functions.php on line 14
UFABET UFABETทางเข้า บาคาร่าถอนไว บาคาร่าฝากถอนเร็ว บาคาร่ายอดนิยม

UFABET UFABETทางเข้า บาคาร่าถอนไว บาคาร่าฝากถอนเร็ว บาคาร่ายอดนิยม

ufabet789 เผยเคล็ดลับวิธีการเดิมพันให้ได้กำไรบนเว็บ ufa789 ที่ง่ายที่สุด

ufabet789 เผยเคล็ดลับวิธีการเดิมพันให้ได้กำไรบนเว็บ ufa789 ที่ง่ายที่สุด

ufa711 เสนอเว็บพนันออนไลน์ที่มีเกมการเดิมพันครบวงจรที่สุดเว็บ ยูฟ่าเบท เล่นง่ายได้เงินจริง

ufa711 เสนอเว็บพนันออนไลน์ที่มีเกมการเดิมพันครบวงจรที่สุดเว็บ ยูฟ่าเบท เล่นง่ายได้เงินจริง

โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)