head-watdonsai-min
วันที่ 4 ธันวาคม 2022 11:08 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020
เชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าโรงเรียน
การให้ = อิ่มใจ เป็นสุข
การให้กับโรงเรียน = การให้เยาวชนของชาติ
รร.วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) อ.ปากท่อ รอความอนุเคราะห์จากทุกท่านนะคะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค์)